KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny Těrlicko

V souladu se zřizovací listinou knihovny Obecní knihovna Těrlicko, schválenou Zastupitelstvem obce Těrlicko usnesením č. 43/2 ze dne 14. 12. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon“), vydává tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 2. výpůjční služby
 3. meziknihovní služby
 4. informační služby:
 5. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
 6. informace z oblasti veřejné správy,
 7. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 8. přístup na internet

                  d) propagační služby:

 • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách,
 • propagace obecní knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích.
 • vytváření a aktualizace www stránek knihovny – www.knihovna.terlicko.info
 • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky
 • Služby uvedené v Čl. 2 odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.
 • Knihovna poskytuje za úhradu také služby uvedené v Ceníku poplatků a služeb, který je přílohou Knihovního řádu, dále jen Ceník. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např.  za reprografické služby, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů). 
 • Veškeré finanční částky (registrační poplatky, manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, e-mail popř. telefon. Čtenář je zároveň povinen uvést adresu svého bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu. Změnu těchto údajů je čtenář povinen neprodleně oznámit.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Knihovna tedy zpracovává i osobní údaje zákonného zástupce dítěte.
 • Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR. Knihovna je dle tohoto nařízení správcem osobních údajů. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Z práva použít služby knihovny jsou vyloučeni ti uživatelé a návštěvníci, kteří nedodržují knihovní řád a svým chováním a projevy obtěžují či ruší jiné uživatele a návštěvníky, nerespektují základní hygienická pravidla (znečistěný oděv, zápach), jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek či ohrožují bezpečnost a zdraví uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců.
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 1. Uživatel je povinen ukončit práci na počítači 15 minut před koncem výpůjční doby

nebo stanovené polední přestávky.

 • Uživateli je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 • Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto Knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
 2. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 3. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 4. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 5. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 • Žádá-li uživatel publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít rezervační službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna na požádání čtenáře o možnosti vyzvednutí publikace.
 • Pokud uživatel žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou. Dále je povinen zaplatit finanční náklady s tím související, např. poštovné, balné, pojištění zásilky apod. Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
 • Ve vlastním zájmu si musí uživatel publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 kalendářní měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden kalendářní měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 • Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 6. Při půjčování mimo budovu může knihovník žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce v ceně požadovaného titulu, na kterou knihovník vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel stvrzenku a knihovník mu kauci vrátí v plné výši.
 7. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 • Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 • Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

.

 • Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna (finančně uhradí dokument v plné výši pořizovací ceny včetně manipulačního poplatku za úkony, spojené s uvedením knihovní jednotky do výpůjčního procesu).
 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
 2. Poplatek za překročení výpůjční lhůty tzv. spozdné činí 1 Kč za každou knihovní jednotku a týden prodlení. Na překročení výpůjční lhůty knihovna uživatele písemně neupozorňuje. Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.
 • Nevrátí-li uživatel zapůjčené věci do tří měsíců od vypůjčení, bude mu zaslán upomínací dopis, povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 • Vymáhání nevrácených výpůjček:
 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Upomínky jsou zasílány čtenáři e-mailem. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený upomínací dopis obecní knihovny) následuje vymáhání dokumentu prostřednictvím Obecního úřadu v Těrlicku.  
 • Ztráta průkazu uživatele:
 • za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí obecní knihovny.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 25. 5. 2018
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou
 5. Tento Knihovní řád byl schválen Radou obce Horní Těrlicko dne 11. dubna 2023, usnesením č. 231/11/13/23  a nabývá účinnosti dne 1. května 2023.

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Těrlicko.
 2. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.

V Těrlicku 1. 5. 2023                               

                                                                                  Ing. David Biegun, starosta